Why Dry decomposer

• ลดแหล่งอาหาร และปรืมาณขยะเศษอาหารได้มากถึง 85% เศษอาหารแห้งจัดเก็บได้สะดวก ทำให้การ จัดการขยะทำได้ง่ายยิ่งขึ้น

• ช่วยลดการปนเปื้อนของแบคทีเรียในขยะศษอาหาร ไม่ให้เข้าสู่อากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณภาพของอากาศภายในอาคาร หรือ IAQ แย่ และมีผลทำให้เกิดโรคต่างๆ มีผลให้เกิด โรคออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome) 

• เป็นระบบที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซมีเทน ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ได้มากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถึง  21 เท่า เป็นเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิด Pm2.5

• ช่วยลดปริมาณ Total Count Bacteria ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคจากเศษอาหาร

เครื่องกำจัดเศษอาหาร กำจัดเศษอาหาร กำจัดขยะ ปัญหาเศษอาหาร จัดการขยะ กำจัดขยะ เศษอาหาร อาหาร พืช ผัก ผลไม้เครื่องกำจัดเศษอาหาร smart cara Eco Smart  ขยะเศษอาหาร กำจัดเศษอาหาร เศษอาหาร ทำปุ๋ย อินทรีย์สาร ย่อยเศษอาหาร ย่อยสลายขยะ ทำลายขยะเศษอาหาร เครื่องทำปุ๋ย Composer อาหารเหลือทิ้ง ขยะมูลฝอย สินค้ารักโลก วิธีทำปุ๋ย การหมักปุ๋ย ลดกาศมีเทน ลดแบททีเรีย ลดการเน่าเสียของเศษอาหาร ลด หนู มด แมลงสาบ ลดเชื้อโรค การแยกขยะ เครื่องลดขยะ เชื้อเพลิง เครื่องบดขยะ เชื้อเพลิง RDF ชีวมวล คุณค่าของเศษอาหาร ค่า  Nitrogan ค่า Phophorus ค่า Potassium ปัญหาขยะเศษอาหาร อาหารเหลือทิ้ง เศษอาหาร ฝังกลบขยะ Landfill Organic waste dry decomposer Organic waste Food waste machine กำจัดขยะเศษอาหาร Food waste machine ขยะเปียก Compost เครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร Dry decomposer